ΤΟ ΕΡΓΟ SOLOPRENEUR

ΑΥΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Το SOLOPRENEUR στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων κατάρτισης και μάθησης για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ατόμων που αναζητούν εργασία, των υποαπασχολούμενων / προσωρινά ανέργων και εκείνων που αναζητούν καλύτερες ή νέες ευκαιρίες μέσω αυτοαπασχόλησης. Οι ειδικοί στόχοι του SOLOPRENEUR είναι να υποστηρίξουν την απόκτηση δεξιοτήτων και εργαλείων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη κατάλληλων λύσεων κατάρτισης, υλικού και εργαλείων on-line.

Η ΙΔΕΑ

Η ιδέα του SOLOPRENEUR είναι η ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ανοιχτού και ευρέως διαθέσιμου εκπαιδευτικού περιεχομένου και ενοτήτων) που απευθύνονται σε όλους όσους αναζητούν την πρώτη τους απασχόληση, είναι ακόμη και προσωρινά εκτός αγοράς εργασίας για αντικειμενικούς λόγους (κρίση, συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, μεταξύ των θέσεων απασχόλησης κλπ.), υποαπασχολούμενους (θέσεις χαμηλότερες από τις προκριματικές) ή επιθυμούν να αναπτύξουν δική τους επιχείρηση.

Το SOLOPRENEUR έχει ως στόχο να προωθήσει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας της Ευρωπαικής Ένωσης: η ιδέα είναι να προωθηθεί η αυτοαπασχόληση τους με την αξιοποίηση των εργαλείων και των πόρων που επιτρέπουν την επιχειρηματικότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η πρωτοβουλία SOLOPRENEUR σχεδιάστηκε με το γενικό στόχο της συγκεκριμένης ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και της ένταξης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας μέσω ενισχυμένων δεξιοτήτων και εργαλείων για την ενδυνάμωση και τον εξοπλισμό όλων των ατόμων που αναζητούν την πρώτη τους απασχόληση (αν και προσωρινά) από την αγορά εργασίας αντικειμενικοί λόγοι (κρίση, συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, μεταξύ των θέσεων απασχόλησης κ.λπ.), υποαπασχολούμενοι (θέση χαμηλότερος από τον επαγγελματικό τίτλο) ή επιθυμούν να αναπτύξουν δική τους επιχείρηση.